صامدون

بسم الله
این وب نوشته سیاه مشقی است از قدم های یک دانشجوی خاک گرفته ! که دلش میخواست در دانشگاهی درس بخواند که بشود حرف زد و بشود موثر بود ولی بخت با او یار نبود و سر از دانشگاه پیام نور بندرعباس سر درآورد جایی که انگیزه ها  یخ میبندد و روحیه ها ضایع میگردد و.....
پس حرفهایش را اینجا تلنبار کرد و کجدار و مریز  ادامه داد تا خدا چه اراده بکند

مینویسم بخوان و نظر بده چون برام نظرت مهمه!
یا علی